Forskning og utviklingsarbeid på Frambu

Frambu kartlegger, samler og systematiserer kunnskap og erfaringer både fra praksisfeltet og fra Frambus virksomhet. På denne måten styrker vi vår kunnskap om diagnosene vi arbeider med og bidrar til å utvikle kompetanse om hvordan det er å leve med sjeldne funksjonshemninger.

Frambu har som mål å samle, bygge opp og spre kunnskap om sjeldne og lite kjente funksjonshemninger til brukere, familier, fagpersoner og myndigheter. Slik kan vi bidra til at våre brukere skal kunne mestre sine liv med størst mulig grad av selvstendighet. Senteret skal ha høy kompetanse og kvalitet i arbeidet og tjenestene vi tilbyr og leverer. Forskning og utviklingsarbeid er med på å legge premissene for dette.

De siste årene har forsknings- og utviklingsarbeid fått en stadig mer fremtredende plass i virksomheten. I arbeidet samarbeider vi med ulike utdannings- og kompetansemiljøer i Norge og i andre land.
.

Lang erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid

Det er relativt nytt at kompetansesentrene for sjeldne diagnoser skal initiere og drive egen forskning. Frambu har likevel i lang tid vært samarbeidspart i en rekke nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter. Senteret har derfor gode forutsetninger for å drive egen forskning.

 

Frambus forskningsstrategi

Hovedvekten av forskningen på Frambu ligger på diagnosespesifikk kunnskap, deltakelses- og brukerperspektivet og problemstillinger knyttet til det å leve med en sjelden eller lite kjent diagnose. Satsningsområdene vurderes hvert år og nedfelles i den årlige virksomhetsplanen vår. I tillegg deltar vi i ulike forskernettverk. Vi bistår også gjerne i forbindelse med prosjekt-, master- og doktorgradsoppgaver som fordyper seg i diagnosene Frambu arbeider med eller tema som kan være relevante for disse.

.