Beskrivelse av nevrofibromatose type 2

Nevrofibromatose type 2 kalles nå formelt NF2-relatert schwannomatose, men i denne teksten forkorter vi til NF2. NF2 er en godarvet svulstsykdom karakterisert av dobbeltsidige svulster på likevekt/hørselsnerven og andre svulster i nervesystemet.

“Nevro” betyr nerve og “fibromatose” betyr tilstand med godartede bindevevsvulster. Til tross for navnelikheten, er nevrofibromatose type 1 (NF1) og nevrofibromatose type 2 (NF2) ulike tilstander med forskjellige genetiske årsaker. Selv om de har en del likhetstrekk, skiller de seg fra hverandre på vesentlige punkter. Nevrofibromatose type 2 kan være en alvorlig, fremadskridende tilstand som kjennetegnes av svulstdannelse i tilknytning til sentralnervesystemet. Svulstene er som regel godartede, men på grunn av lokaliseringen i sentralnervesystemet, langs hørsels- og balansenervene, hjernestammen og ryggmargen kan de likevel gi en rekke alvorlige problemer.
.

Forekomst

Det anslås at det fødes mellom 1 av 25.000 og 1 av 33.000 med tilstanden hvert år (2). Beregnet forekomst av NF2 i befolkningen, antall som lever med NF2, er 1 av 60 000 (1).
.

Arvelighet

NF2 arves autosomalt dominant. Det vil si at det er femti prosent risiko for å få barn med tilstanden i hvert svangerskap hvis man har den selv. Hos omtrent halvparten skyldes sykdommen en spontan mutasjon, det vil si at ingen i slekten har diagnosen (1). Dette er uavhengig av kjønn Graden av sykdom er relativt lik hos familiemedlemmer med sykdommen.

Les om mekanismer for arvegang her på sidene til Frambu.
.

Årsak

NF2 er en genetisk tilstand som er forårsaket av genfeil på et enkelt gen på kromosom 22 (2,4). Hvilken type mutasjon som foreligger, kan i en del tilfeller forutsi noe om sykdomsforløpet (3,4,6).

Det antas at omtrent en av tre av de som har NF2 som nyoppstått mutasjon, har dette som såkalt “mosaikk” (2,4,5,6). Ved mosaikktilstander finnes det en blanding av celler i kroppen, noen celler har genfeilen, andre har den ikke. Siden ikke alle celler er involvert, kan dette bety at de har en mildere form av tilstanden.
.

Symptomer

Nevrofibromatose type 2 kan være en alvorlig, fremadskridende tilstand (4). Det er viktig å understreke at det er stor variasjon uttrykksform og alvorlighetsgrad ved NF2, og mange vil ikke utvikle alle symptomene som blir beskrevet her.

Selv om genfeilen er til stede fra befruktningsøyeblikket, eller oppstår i de første celledelingene etter befruktningen, vokser som regel ikke disse svulstene til en størrelse som fremkaller symptomer før i tenårene, tidlig i 20-årene eller senere. Symptomer kan oppstå gjennom hele livet, fra 0 til 70 år. Gjennomsnittsalderen for symptomdebut er 18-24 år (4). De som får sykdomstegn i ung alder, har oftere mer alvorlig forløp.

Svulster
Personer med NF2 har høy risiko for å utvikle godartede hjerne- og ryggmargssvulster (4,5,6). Hvilke problemer den enkelte får, avhenger av hvor svulstene sitter. Veksten av svulstene er uforutsigbar. De fleste svulstene vokser langsomt og kan gi få symptomer i mange år, og noen blir aldri så store at de fører til problemer. I enkelte tilfeller kan symptomene imidlertid melde seg i løpet av få uker.

Ved NF2 kalles de vanligste svulstene schwannomer (2). De har fått sitt navn fordi de utvikler seg fra schwannske celler som er nervenes støtteceller. Nesten alle som har NF2, har såkalte vestibulære schwannomer på den 8. hjernenerven på begge ører (hørsels-og likevektsnerven) innen de er 30 år (4). Tidlige symptomer på vestibulære schwannomer kan være gradvis hørselstap, øresus (tinnitus) og balanseforstyrrelser.

En del med NF2 har spinale schwannomer, det vil si at de utgår fra nerverøtter nær ryggmargen. Et spinalt schwannom som vokser seg stort nok til å trykke på nerverøtter eller ryggmargen, kan gi kribling, nummenhet, eventuelt også smerter og nedsatt muskelstyrke i en arm eller et ben. Schwannomer kan også forekomme i huden. Hudsvulstene er små, lett opphevede områder, ofte med en ru eller pigmentert overflate. De gir sjelden nevrologiske symptomer og kan lett fjernes. Schwannomer på nerver som ligger dypere viser seg ofte som en hevelse under huden og kan være ømme og smertefulle ved berøring. De kan også fjernes, men det bør gjøres av eksperter (2,5).

Andre svulster som kan forekomme ved NF2 er meningiomer og ependynomer (2,4). Meningiomer er godartede svulster som går ut fra cellene i hinnene som dekker hjernen og ryggmargen. Disse vokser vanligvis langsomt og hos NF2 pasienter kan det være flere på forskjellige steder. Disse gir ikke automatisk problemer, men hvis de trykker på hjernen og ryggmargen, kan de forårsake en rekke forskjellige nevrologiske symptomer. Ependymomer er svulster i hjernen/ryggmargen som utgår fra ependymale celler i hjernens hulrom. De vokser vanligvis langsomt og er tilsynelatende velavgrensede (5). Dersom yngre voksne har flere meningiomer, eller slike opptrer hos personer under 25 år må man mistenke NF2.

Symptomer fra øynene
Grå stær, av typen bakre polstær, sees hos mellom 60 -80 prosent av alle med NF2 (2,5). Det er flekkvis slørete øyelinser, som er vanlig hos eldre mennesker, men hos personer med NF2 kan de også være til stede fra tidlig barnealder. Hos noen kan det være nødvendig med operasjon for å fjerne grå stær, for andre kan bli nødvendig å bruke briller.

Netthinneforandringer (epiretinale membraner og hamartom) forekommer hos omtrent halvparten av alle med NF2, og kan påvirke synet. Hos noen kan meningeomer nær synsnerven gi synsproblemer (2,5).

Symptomer fra huden
NF2-plakk ligger i underhuden, er 1-2 cm i diameter med ru overflate og har økt behåring (2). Plakket finnes bare hos noen med NF2, men anses som spesifikt for tilstanden. Enkelte personer med NF2 har noen få brune flekker på huden. Disse kalles café au lait-flekker og er helt ufarlige og er vanligvis langt færre enn ved NF1. Årsaken er en lokal opphopning av hudpigment.

Symptomer hos barn
I motsetning til de fleste voksne, utvikler ikke alltid barn vestibularis schwannom som første symptom på NF2 (4). Hos dem kan plager relatert til øynene (katarakt, retinale hamartomer) eller spesielle nerveutfall og nervesignaler (nevropati) være de første symptomene. Nevropatien kan etter hvert arte seg som ensidig lammelse i ansikt, hånd eller fot med svinn (atrofi) av muskulatur (1,2.5)

 

Diagnostikk

Dersom NF2 mistenkes, bør en fullstendig innledende vurdering inkludert en detaljert nevrologisk undersøkelse foretas, med testing av balanse, hørselsmåling, styrke, øyeundersøkelse og MRI av hode og ryggmarg (4,5). For barn som er i risikosonen for å ha NF2, anbefales systematisk oppfølging på sykehus.

Det er utarbeidet internasjonale kriterier for å stille diagnosen NF2, revidert i 2022 (6). Diagnosen stilles dersom ett av følgende kriterier oppfylles (informasjon for medisinske spesialister):

Denne informasjonen egner seg ikke for andre enn medisinske spesialister – lenger ned kan du se de gamle kriteriene som er lettere å forstå.

Mistanke om NF2

Det gir mistanke om NF2 dersom en person har følgende funn klinisk, laboratorie- eller familiemessig (Halliday). (Disse kriteriene er for leger og krever spesialkunnskap/undersøkelser)

Barn Kliniske funn hos barn (to eller flere av disse funnene)

 • Påvist scwannom – uansett lokalisasjon (krever biopsi)
 • Hudplakk til stede fra fødselen eller tidlig barndom (oftest beskrevet som pleksiformt schwannom på vevsnitt)
 • Et meningiom, særlig ikke-meningotelialt (ikke-araknoidalt ) celletype på vevsnitt
 • Bakre polstær
 • Hamartom i netthinnen
 • En mononevropati, særlig ansiktsnervelammelse eller skade på 3. hjernenerve, eller lammelser i hender eller føtter.

Kliniske funn hos voksne

 • Tosidige vestibulare schwannomer VS
 • Ensidig VS ledsaget av minst to av de følgende: meningiom, schwannom, ependymom, neurofibrom, grå stær i form av subkapsulær katarakt
 • Grå stær i form av subkapsulær katarakt

Multiple meningiomer ledsaget av enten en av disse:

– Ensidig vestibular schwannom

– To av de følgende: schwannom, ependymom, grå stær som bakre polstær diagnostisert hos en person under 40 år.

Familiehistorie. For alle i alle alder, det å ha en første grads slektning (foreldre, søsken og barn) i alle aldre som har et slikt funn som over, øker risikoen for at NF2 er til stede.

Fastslå diagnosen

Diagnosen av NF2 fastslås hos den første i en slekt dersom ETT av følgende trekk er til stede:

 • Bilaterale vestibulære schwannomer
 • En identisk NF2 sykdomsgivende variant funnet i to eller flere anatomisk forskjellige friskt vev, f.eks. blod, NF2- relaterte svulster (schwannom, meningiom og /eller ependymom)
  Note: Dersom hyppigheten av den patogene varianten i friskt vev f.eks. blod klart er <50% er diagnosen Mosaikk NF2.
 • 2 hovedkriterier
 • Ett hovedkriterium og to bikriterier.

  Hovedkriterier
 • Ensidig vestibulart schwannom
 • En førstegradsslektning annet enn søsken med NF2
 • To eller flere meningiomer · NF2 sykdomsgivende variant i friskt vev (f.eks. blod)
  Note: Hvis VAF er klart <50%, er diagnosen Mosaikk NF2.

  Bikriterier
 • Ependymom, 4schwannom (ikke-vestibulart)
  Note: to ependymomer eller/og to ikke-vestibulære schwannomer teller som to bikriterier,
 • Ett enkelt meningiom.
  Note: To meningiomer teller som ett hovedkriterium .
 • Bakre polstær i yngre alder, retinal netthinehamartom netthinnemembran hos en person under 40 år
  Note: Hvert øyekriterium som opptrer i begge øyne, teller bare som ett bikriterium


NB
! De gamle kriteriene var lettere å forstå og vises derfor under – men det er altså de nye kriteriene over som gjelder

 
De gamle kriteriene

Dobbeltsidige vestibulære schwannomer (Schwannomer på 8. hjernenerve- hørsels/likevektsnerven) En førstegradsslektning med NF2 og samtidig

– ensidig vestibularis schwannom

– to av følgende: meningiom, schwannom, ependymom, nevrofibrom eller grå stær (katarakt) i bakre del av øyelinsen (bakre subkapsulær polstær)

Ensidig vestibularis schwannom og to av følgende: meningiom, schwannom, ependymom, nevrofibrom eller bakre subkapsulær polstær

To eller flere meningiomer (hjernehinnesvultser)

– og ensidig vestibularis scwannom

– eller to av følgende: ependymom, nevrofibrom, schwannom og katarakt

Genfeilen kan avdekkes ved hjelp av blodprøve hos en person med symptomer på NF2. Foreløpig kan man ikke påvise genfeilen hos alle som har NF2 basert på kriteriene over. I noen tilfeller er dette fordi det foreligger en mosaikkform som ikke alltid kan påvises i en blodprøve. En må da lete andre steder, i vevsprøver (biopsier) fra hudforandringer eller svulster. Samme genfeil i to forskjellige svulster bekrefter diagnosen (2,4,5,6).)

Når noen er diagnostisert med NF2, bør vedkommende henvises videre til genetisk veiledning hos klinisk genetiker på en av landets avdelinger for medisinsk genetikk. Les mer om genetisk veiledning her.
.

Behandling og oppfølging

Det finnes per i dag ingen årsaksrettet medisinsk behandling. Behandlingen som gis, er symptomrettet og har som mål å minske funksjonstap og opprettholde livskvalitet. Det pågår omfattende forskning både når det gjelder medikamentell og kirurgisk behandling. Som følge av dette utvikles stadig nye metoder som er svært lovende (2,4,5).

Tidlig diagnostisering og rask oppfølging kan gi bedrede langtidsutsikter for helse og funksjon. Behandlingen må individualiseres ut fra hvordan NF2 kommer til uttrykk hos den enkelte.

Personer som har fått fastslått diagnosen NF2, vil ha behov for systematisk oppfølging av hørsel, syn og nevrologiske funksjoner. MRI- eller CT-undersøkelse av hjerne og ryggmarg og balansetester bør foretas årlig, eventuelt sjeldnere dersom svulstutviklingen er langsom. Barn med NF2 bør ha MR av hodet hvert år og av spinalkanalen/ryggmargen hvert tredje år hvis ikke sykdomsbildet tilsier noe annet. Undersøkelse hos øyelege anbefales hvert år (2,5).

Behandlingen og oppfølgingen av personer med NF2 er kompleks og krever en tverrfaglig tilnærming som for eksempel kan involvere nevrolog, nevrokirurg, øre-nese-hals-lege, øyelege, genetiker, fysioterapeut og sykepleier (2). Det er opprettet et NF2-team på OUS-Rikshospitalet som har til oppgave å koordinere oppfølging og behandling.

Det fremadskridende forløpet medfører en usikkerhet og uforutsigbarhet. Det kan være svært tyngende både for den enkelte og for andre familiemedlemmer. Livskvaliteten til personer med NF 2 og deres familier kan påvirkes positivt som følge av hvordan de blir møtt av helsevesenet og andre offentlige instanser. Fordi det ofte er mange leger involvert i omsorgen, anbefales det at en av disse fungerer som koordinator. Dette kan være en av spesialistene eller den aktuelle personens fastlege.

Behandling av svulster
Svulster ved NF2 krever overvåkning av vekst og utvikling, vurdering av hvor tilgjengelig svulsten er for kirurgi, vurdering av bruk av strålebehandling og medikamentell behandling (2,4,5). Det er viktig å merke seg at mange av svulstene man ser ved billedundersøkelser ved NF2, aldri blir store nok til å fremkalle symptomer og vil derfor aldri kreve behandling.

Nevrokirurgisk inngripen er utfordrende, som regel vil kirurgi kun bli foreslått der symptomene fra svulsten øker eller dersom det er trussel om permanent skade av nerver (2,4,5). Det er vanskelig å fjerne vestibulære schwannomer uten å påvirke hørselen. Ved større svulster kan kirurgi forårsake lammelser i ansiktsmuskulaturen.

En type behandling gjør at vestibulære schwannomer kan krympes med røntgenbestråling (gammakniv, ofte kalt stereotaktisk radiokirurgi eller fraksjonert radioterapi) (2,4). Denne typen behandling er bare mulig for svulster under en viss størrelse (ca 3 cm i diameter). Også denne metoden innebærer risiko. Noen undersøkelser tyder på at man ved å utsette godartede vestibulære schwannomer for bestråling, kan svulsten kan i sjeldne tilfeller bli ondartet. Det kan inntreffe mange år etter behandlingen. Avgjørelser om å bruke gammakniv bør derfor først tas etter konsultasjon med leger som har stor erfaring med behandling av NF2.

I de siste årene har medikamentell behandling av vestibulære schwannomer med bevacizumab (handelsnavn Avastin), vist god effekt hos enkelte (2,3). Hos en del personer med NF2 har en ved denne behandlingen stanset vekst av, og i noen tilfeller redusert schwannomer. Det ser imidlertid ut til at schwannomene kan vokse igjen etter at behandlingen er avsluttet. Ikke alle har effekt av behandlingen og det er bivirkninger som høyt blodtrykk og eggehvitte i urinen. Behandlingen hjelper ikke på svulststypen meningiomer (4). Behandling av meningiomer og andre svulster som kan forekomme ved NF2, er vanligvis noe enklere fordi disse ikke ligger så nær kompliserte deler av nervesystemet- (større rom for svulsten til å vokse) (2).

En annen type cellegift som er delvis utprøvet kalles Brigatinib (handelsnavn Alunbrig) og er registrert i Norge, men ikke søkt godkjent for NF2. Dersom dette skal tas i i bruk må det søkes fra Regionsykehus og vurderes særlig nøye på forhånd, og effekten er usikker på meningiomer og ependymomer.

Smerter
En del av svulstene ved NF2 er smertefulle, og mange som har NF2 klager over plagsomme smerter. I mange tilfeller kan det gis mer avansert smertebehandling ved smerteklinikker.

Hørselsrehabilitering
Høreapparat og andre tekniske hjelpemidler kan være til god hjelp dersom hørselen reduseres på grunn av vestibulære schwannomer eller som følge av inngrep (4). Hørselstapet kan komme gradvis, og det er som regel ikke mulig å si noe om hvordan et eventuelt hørselstap vil forløpe.

For noe utvalgte personer med NF2 som har mistet hørselen, men der hørselsnerven er intakt, er det mulig å sette inn et cochleaimplantat CI) (2,4). Disse blir vanligvis brukt for å behandle voksne som er blitt døve av andre grunner enn NF2 og for å behandle barn som er født døve. Auditory brain stem implant (ABI), tilbys enkelte NF2-pasienter der hørselsnerven er varig skadet. Her settes en brikke med mange elektroder inn på hjernestammen samtidig som man fjerner det vestibulære schwannomet. Elektrodene gjør noe av arbeidet til den normale hørselsnerven. Den gir ikke hørselen tilbake, men gir impulser fra lyder i omgivelsene og gir sammen med leppeavlesning et slags lydbilde. ABI-teknologien er stadig under utvikling.

Fysioterapi kan være viktig for mange med NF2 for å bedre deres funksjonsevne og motvirke uheldige konsekvenser av diagnosen. Les mer om dekning av utgifter til fysioterapi her.

 

Referanser:

 

 1. Evans DG, Howard E, et al. Birth incidence and prevalence of tumor-prone syndromes: estimates from a UK family genetic register service. Am. J. Med. Genet. A. 2010 Feb;152A (2):327–32.
 2. Lloyd SKW, Evans DG. Neurofibromatosis type 2: diagnosis and management. Handbook of Clinical Neurology. 2013 Vol 115, Chap 54. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-52902-2.00054-0
 3. Evans DG, MD, Loeffler JS, Wen PY. Nevrofibromatosis type 2. Uptodate. Sist oppdatert oktober2022.
 4. Evans GD. NeurofibromatosisType II, NF2. Gene Reviews. Oppdatert04 2023.
 5. Halliday D, Emmanouil B, Evans DGR. Updated protocol for genetic testing, screening and clinical management of individuals at risk of NF2-related schwannomatosis. Clin Genet. 2023; 103: 540
 6. Plotkin SR, Messiaen L, Legius E et al. Updated diagnostic criteria and nomenclature for neurofibromatosis type 2 and schwannomatosis: an international consensus recommendation. Genet Med. 2022;24: 1967–77. 

 

Denne artikkelen ble faglig oppdatert i oktober 2023.

Vil du dele dette med noen andre?