De økonomiske stønadene for pårørende – en oversikt

Når man får et barn med en sjelden diagnose er det lett å gå seg vill i jungelen av stønader og tjenester. Nedenfor følger en kort oversikt over de forskjellige økonomiske stønadene man kan søke på som pårørende. Hver enkelt av dem omtales nærmere i egne kapitler på temasidene våre.

Det er viktig å være klar over at diagnose i seg selv ikke gir rettigheter, det er barnets funksjon og behov som er avgjørende.

Hjelpestønad og grunnstønad kan også gis til voksne som selv har diagnose.

 

Stønader fra NAV

Hjelpestønad

Dersom barnet ditt (eller du selv) trenger tilsyn og pleie på grunn av den medisinske situasjonen og trenger hjelp til personlige gjøremål som andre ikke trenger. Hjelpestønad gis etter fire forskjellige satser. Kun laveste sats kan beholdes etter at barnet fyller 18 år.

Grunnstønad

Grunnstønad er pengestøtte til ekstrautgifter i forbindelse med at barnet ditt (eller du selv) har en varig skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse.

Hjelpestønad skal altså gi kompensasjon for bruk av ekstra tid, mens grunnstønad skal kompensere for ekstra utgifter. Begge stønadene utbetales i barnets navn.

Pleiepenger

Pleiepenger for sykt barn er for deg som må være borte fra jobb for å ta vare på et barn som på grunn av sykdom eller skade trenger tilsyn og pleie hele tiden. Barnet må ha vært til behandling eller utredning på sykehus eller i en annen del av spesialisthelsetjenesten.

Utover at pleiepenger ikke har noen tidsbegrensning, ligner pleiepenger på sykepenger ved egen sykdom.

Omsorgsdager («sykt barn dager»)

Hvis du har et barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning, kan dette gjøre at du har høyere risiko for å måtte være borte fra jobb. I denne situasjonen kan du søke om å få 10 ekstra omsorgsdager for hvert kalenderår, eller 20 ekstra omsorgsdager hvis du er alene om omsorgen. 

Omsorgsdagene brukes i forbindelse med sykefravær fra jobb ved kortvarig og forbigående sykdom hos barnet.

Opplæringspenger

Opplæringspenger er for deg som må være borte fra jobb for å delta i nødvendig opplæring for et barn eller en voksen som har en funksjonshemning eller langvarig sykdom.

 

Stønad fra kommunen

Omsorgsstønad

Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad. Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste.

Omsorgsstønad er ikke en rettighet, og det er store forskjeller i hvordan dette praktiseres av kommunene. Omsorgsstønad sees i sammenheng med blant annet hva man mottatt av hjelpestønad og avlastning.

Denne teksten er faglig oppdatert 25. mars 2024

. 

Vil du dele dette med noen andre?