Avlastning – rettigheter

Kommunen skal gi avlastning til pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastningen skal gi pårørende mulighet for å opprettholde sosialt nettverk, delta i fritidsaktiviteter, studere, jobbe, ivareta egen helse og familien som helhet. Avlastning gir også foreldre større mulighet for å ivareta søsken. Se artikkel om søsken her.

For mange kan avlastning være et viktig forebyggende tiltak for å få hvile, samle ressurser og hindre utmattelse.

Organisering av avlastningen 

Avlastning organiseres på ulike måter. Det kan være om dagen, om natten, hele døgnet, over flere dager, over noen timer, i en periode og på ulike steder. Noen har avlastning i eget hjem, i et annet privat hjem, eller i en avlastningsbolig. Personer med nedsatt funksjonsevne som blir eldre kan få opphold på en korttidsavdeling fordi pårørende har behov for avlastning. Noen har individuell avlastning, mens andre har avlastning organisert i gruppe. Noen benytter familiemedlemmer, venner eller fagpersoner rundt barnet som avlaster. Noen har også avlastning hvor søsken er på avlastning, enten i stedet for eller i tillegg til barnet som har en funksjonsnedsettelse.

Også andre kommunale tjenester som praktisk bistand og velferdstekniske hjelpemidler (eksempel: varsling og lokaliseringsutstyr) kan gis som avlastning. Avlastningen skal organiseres med utgangspunkt i familiens– og barnets behov. Les mer i Pårørendeveilederen punkt 2.1 side 12.

Avlastning er gratis. Det skal heller ikke betales for reise til og fra avlastningen, mat og lignende verken for barnet eller avlaster. Les mer på side 12 i Helsetilsynets Veileder for landsomfattende tilsyn.

Mange venter for lenge før de søker om avlastning.

Frambu erfarer at flere foreldre syns det er vanskelig å ta imot avlastning og venter for lenge før de søker om avlastning. Vi anbefaler at du snakker med fagpersoner og andre foreldre som har gjort erfaringer med avlastning. Les mer om overveielser du bør gjøre om avlastning her.

Noen pårørende til voksne kan oppleve at omsorgsoppgavene og oppfølgingen av personen med diagnose blir mer krevende med årene. Det kan dels komme av at personen med diagnose mister ferdigheter eller opplever andre konsekvenser av å ha levd lenge med sin diagnose og klarer eller orker mindre selv. Dels kan det ha sin årsak i at helsesituasjonen til den pårørende endrer seg og/eller at vedkommende blir lettere sliten og ikke klarer eller orker like mye som før. Tjenesteytere som har kontakt med voksne personer med nedsatt funksjonsevne som blir eldre, bør være særlig oppmerksomme på disse endringene og ta initiativ til å ta opp endringer i behov både hos personen med diagnose og pårørende.

Avlastning bør omtales i individuell plan og tas opp på møter i ansvarsgruppa. Les mer om samarbeid og samordning av tjenester her.

Når du skal søke om avlastning, er det viktig at du beskriver familiens behov. Hvorfor har du behov for avlastning? En systematisk måte å gå frem på for å beskrive den nødvendige omsorgen, er å benytte en såkalt “døgnklokke”. Det vil si at du går gjennom døgnet minutt for minutt, time for time, og beskriver de ulike oppgavene og tidsfastsetter dem. Tilsvarende kan du beskrive uken, måneden og året. Beskriv også hva du ikke får tid til på grunn av dette. Du kan komme med forslag om hvordan du kan tenke deg avlastningen. De fleste kommuner har egne søknadsskjemaer.

Lovgrunnlag

Retten til avlastning finner du i pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 a annet ledd, som må ses i sammenheng med helse- og omsorgstjenesteloven §3-6. Pasient- og brukerrettighetsloven §2-8 handler om retten til vedtak.

Sivilombudsmannen har uttalt seg i en klagesak om avlastning. Uttalelsen viser til aktuelle rettskilder og beskriver sentrale vurderinger i søknader om avlastninger. Sivilombudsmannen er opptatt av at i vurderingen av barnets beste må det tas hensyn til «interessene til alle barna i familien, og ikke kun barnet som avlastningstiltaket direkte retter seg mot» (punkt 4.3.).
.

Denne artikkelen ble faglig oppdatert i september 2020 

.

Vil du dele dette med noen andre?