Ombudsordningene

Pasient- og brukerombudet
Pasient- og brukerombudet finnes i alle fylker og arbeider for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten og sosialtjenesten og for å bedre kvaliteten i tjenestene. Pasient- og brukerombudet erstatter ikke klageordningene, men kan bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans. Ombudet kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende.

Ombudet arbeider i forhold til følgende lover:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven)
Lov om helsepersonell (helsepersonelloven)
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
Lov om pasientskadeerstatning (pasientskadeloven)
Lov om psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)
Lov om spesialisthelsetjenesten (spesialisthelsetjenesteloven)

Barneombudet
Barneombudet er en statlig institusjon og skal være talsperson for barn og unge i Norge. Det jobber for barns rettigheter på alle områder av samfunnet, herunder for barn med nedsatt funksjonsevne. Anne Lindboe er barneombud pr. 2013. Barneombudet er politisk uavhengig, og ingen kan si noe om hva det skal mene. En av de viktigste oppgavene er å passe på at norske myndigheter følger det de har forpliktet seg til etter FNs konvensjon for barns rettigheter.

Likestillingsombudet
Likestillingsombudet skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold.

Sivilombudsmannen
Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen. Kontrollen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Ombudsmannen kan også ta opp saker på eget initiativ.

 

Vil du dele dette med noen andre?