Autismespekterforstyrrelser (ASF)

Diagnosen beskrives som en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse og viser seg ved vansker i sosial interaksjon og sosial kommunikasjon, begrenset, repeterende atferd og interesser. Vanskene berører flere funksjonsområder og personens fungering i ulike situasjoner. Det er stor variasjon i hvor mye dette preger hverdagslivet til den enkelte (1). Dette betyr at det innenfor diagnosegruppen vil være store forskjeller med tanke på grad av utviklingshemming. Noen vil ikke ha verbal tale, mens andre vil ha et fremragende språk med kun vansker innenfor pragmatikken i språket. Motorisk kan en se at det skiller seg fra store motoriske utfordringer til normalt god motorikk. Når det gjelder sosial kompetanse ser man et spekter fra de som trekker seg helt tilbake til de som har mindre sosiale utfordringer.

Eksempler på hvordan autismespektervansker kan vise seg

 • Vansker med sosial interaksjon og sosial kommunikasjon kommer til syne ved at personer med ASF kan ha problemer med å dele felles interesser og oppmerksomhet. Dette kan vise seg ved at de ikke tar kontakt med andre for å være med i leken eller at de tar kontakt på en uhensiktsmessig måte. Sosiale ferdigheter må derfor ofte trenes på. De kan også ha vansker med å håndtere følelsesuttrykk, både egne og andre sine, samt vansker med å forstå kroppsspråk og ansiktsuttrykk. Personer med ASF kan også ha vansker med å forstå verbal kommunikasjon. Et eksempel på dette kan være at de har en bokstavelig forståelse av ord. Det er også noen som har en begrenset, avvikende eller manglende utvikling av tale.
 • Repeterende atferd og interesser kan vise seg ved at personer med ASF ønsker å ha likhet i hverdagen, og ønsker å gjøre ting slik de vanligvis blir gjort. Eksempel på vansker kan være at man vegrer seg for å ta på seg nye klær. Ved lek kan de bruke leken på samme måte hver gang, som f.eks setter biler på en rekke, eller snur bilene opp ned og snurrer på hjulene. Noen har spesielle interesser innenfor spesifikke tema, for eksempel fly og bruker mye tid på disse interessene. Det er ikke uvanlig at personer med ASF flipper med hendene, rugger frem og tilbake eller snurrer på for eksempel en snor. Ekkotale forekommer, og noen kan ha vansker med å ha øyekontakt. Dette kan igjen gi ytterligere vansker i kommunikasjonsprosessen.

Flere eksempler på sosial interaksjon, sosial kommunikasjon og atferd kan du finne på linkene under. Autismeplakaten er utarbeidet av Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT).

Autismeplakaten

Veileder autismeplakaten

Samtalekort autismeplakaten

Du kan også lese mer om autismespektervansker på Helsenorge.no.

Eksempler på sjeldne genetiske diagnoser Frambu har kompetansesenteransvar for, som også kan ha vansker innenfor autismespekteret

 • Angelmans syndrom
 • 22q11.2del (VCFC, DiGeorges)
 • CHARGE
 • Cri du Chat syndrom
 • Cornelia de Langes syndrom
 • Dystrofia Myotonica
 • Fragilt X syndrom
 • Klinefelters
 • NF1
 • Noonans syndrom
 • Prader-Willis syndrom
 • Rubinstein Taybis syndrom
 • Smith- Magenis’ syndrom
 • Sotos syndrom
 • Turner syndrom
 • Williams syndrom
 • Phelan McDermids syndrom
 • Potocki-Lupskis syndrom
 • Kleefstras syndrom

Nyttige linker

Nevsom – Nasjonal kompetansetjeneste for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Autismeforeningen

Litteraturliste
 1. Meral Øzerk og Kamil Øzerk – Autisme og pedagogikk – Teoretiske og pedagogisk-metodiske tilnærminger til arbeid med barn med autisme-spekter-forstyrrelser (ASF). Cappelen Damm AS, 2013

(Artikkelen er faglig oppdatert 07.05.2020)

 

Vil du dele dette med noen andre?