Helseklage

Helseklage

er et nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Det betyr at Helseklage er ankeinstans, har ansvar for å behandle klager på allerede fattede vedtak, for en rekke forskjellige fagområder i helsevesenet. Av de tidligere klageinstansene er nå saksbehandlingen til Pasientskadenemda, Klagenemda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda, Statens helsepersonellnemnd, Apotekklagenemnda og Klagesaksbehandling i Helsedirektoratet lagt til Helseklage. Fra 1. januar 2017 vil også klagesaksbehandling i Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) bli overført til Helseklage.

 

Vil du dele dette med noen andre?