Tilrettelegging i hverdagen

Gutt som skriver
Tilrettelegging i skole og barnehage

Barn har rett til få tilpasset opplæring og tilrettelagte omgivelser på sin opplæringsarena (Opplæringslov). Det er den som eier bygget som er ansvarlig for bygningsmessige forandringer, mens hjelpemidler kan søkes om gjennom folketrygden.

Hvor mange vil det være viktig å vurdere behov for ekstra pauser, sted å hvile, mulighet for variasjon av arbeidsstilling/sittestilling i løpet av en skoletime, eventuell støtte til deltakelse i friminutt og kroppsøvingsfaget, plassering i klasserommet i forhold til hørsel, syn og konsentrasjon, forflytning og lignende. Dette bør gjøres i samarbeid med lærer, assistent, spesialpedagog, PPT, ergoterapeut og fysioterapeut (alt etter hva barnet har behov for).

Tilrettelegging ved utdanningssted

Også studenter på høgskoler og universiteter kan få tilrettelegging for å fremme deltakelse. Les mer under vår temaside om utdanning og sysselsetting.

Tilrettelegging på arbeidssted

”Har du en varig funksjonsnedsettelse kan du få hjelpemidler og tilrettelegging av det fysiske miljøet på arbeidsplassen.” (NAV)

Arbeidsmiljøloven sier noe om arbeidsgivers plikt til å legge til rette i form av tilrettelagte omgivelser, tilrettelagte arbeidsoppgaver og tilrettelagt arbeidstid dersom det er behov for dette ved funksjonsnedsettelser på grunn av ulykke, skade eller sykdom. NAV, ergoterapeut, fysioterapeut og bedriftshelsetjenesten er viktige samarbeidsparter ved tilrettelegging av arbeidssted. Ved behov for tilrettelegging av arbeidssted vil en ergoterapeut eller annen fagperson gjennomføre en vurdering av behov for dette på arbeidsplassen. Tilretteleggingen kan dreie seg om hjelpemidler som tilpasset arbeidsstol og bord, spesialtilpasset programvare til data, og tilgjengelighet (automatisk døråpner, heis, tilrettelagt toalett, og lignende). Andre tiltak kan være lese og sekretærhjelp eller funksjonsassistent til praktisk hjelp på arbeidsplassen.

Les mer om tilrettelegging og hjelpemidler på arbeidsstedet hos NAV.

 

Jente leker i tilrettelagt rom hjemme
Tilrettelegging i hjemmet

Å ha et trygt og godt hjem er et fundamentalt behov. En del personer med en sjelden diagnose vil ha behov for ulik grad av tilrettelegging i boligen for at livskvaliteten skal bli best mulig.

Noen kan ha rett til stønad og lån for å gjøre endringer i boligen man bor i eller til å kjøpe en mer egnet bolig. Lån og tilskudd søkes om hos kommunen og husbanken. Noen av tilpasningene kan dekkes av NAV.
Ta kontakt med kommunen du bor i for veiledning om tilrettelegging og hjelpemidler eller kartlegging av behov i forhold til dette.

Les om hva man bør tenke på når barn med en sjelden diagnose skal flytte fra foreldrehjem til eget hjem her.

 

Mann i rullestol
Bil og transport

Personer som på grunn av en funksjonsnedsettelse ikke kan benytte offentlig transport til jobb eller utdanning kan søke om et engangstilskudd for å kjøpe bil. Personer som bruker rullestol og må ha stor bil (kassebil) med heis eller rampe kan søke om stønad som også gjelder andre av dagliglivets transportbehov. Les mer om dette på nettsidene til NAV.

Personer med funksjonsnedsettelser som gjør at de ikke kan bruke kollektivtransport kan søke om tilrettelagt transport (TT-kort) hos kommunen.  Personen som får innvilget TT-kort for taxi eller spesialbil kan benytte seg av dette til fritidsreiser og transport til skole, spesialbarnehage og arbeidssted. Mange kommuner har informasjon om tilrettelagt transport på sine nettsider.

 

Les mer her:

 

Vil du dele dette med noen andre?