Forslag til ny opplæringslov – Frambus kommentarer

Publisert: 13. januar 2022

Illustrasjon som viser en ung jente i rullestol som sitter ved et skrivebord og blar i en bok

Forslaget til ny opplæringslov var på høring før nyttår. Frambu har sendt inn kommentarer på en del punkter vi mener kan være spesielt viktige for personer med sjeldne diagnoser. Les mer om innspillene våre her.

.
Kunnskapsdepartementets forslag til ny opplæringslov følger opp NOU 2019: 23 Ny opplæringslov og alle høringsuttalelsene om denne. I forslaget oppsummeres innholdet i og bakgrunnen for hvert av punktene i forslaget til ny opplæringslov punktvis.

Frambu er opptatt av å bidra aktivt med vår kunnskap inn i slike høringer og har gitt våre innspill i dette høringssvaret fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Vi kommenterer blant annet på følgende punkter:

 • Begrepet “elever med særskilte behov”
  Vi mener at begrepet elever med særskilte behov både er misvisende og at det kan oppleves som stigmatiserende. Vi mener at disse elevene har de samme behovene som alle andre elever. Det er tiltakene som må være spesielle når den universelle opplæringen ikke er tilstrekkelige.
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  Vi er glade for at Kunnskapsdepartementet foreslår å beholde egne bestemmelser for elever med behov for ASK, og at lærekandidater er tatt med i bestemmelsen. Den foreslåtte loven har gode forslag på å sikre bruk av ASK. Samtidig mener vi at opplæringsloven må legge til grunn CRPDs definisjon av språk, slik at alternativ og supplerende kommunikasjon anses som et språk på lik linje med talespråk og tegnspråk og ikke en metode innenfor individuelt tilrettelagt opplæring. Vi ber og at dette tydeliggjøres i forslaget til nye lover.
 • Formålet med opplæringen
  Forslaget til ny formålsparagraf lyder: Lova skal leggje til rette for at barn, ungdom og vaksne får god opplæring i eit godt miljø. Begrepet god opplæring knyttes til barnets beste, og formålsparagrafen skal danne grunnlag for skjønnsutøvelse. Det er derfor av stor betydning hva det står i denne paragrafen. Vi mener at god et diffust begrep som gjør det mulig med brede tolkninger. Vi foreslår derfor at det bør byttes ut med tilfredsstillende, slik at man kan gå tilbake til lovforarbeidene og se at retten til tilfredsstillende opplæring innfris gjennom universell opplæring, forsterket innsats og/eller individuelt tilrettelagt opplæring.
 • Betaling for skolefritidsordning (SFO)
  Vi foreslår at det tas inn i lovteksten at elever på trinn 5 til 7 med behov for særskilte tiltak ikke skal betale for SFO. Ettersom enkelte elever på 8. til 10. trinn også kan ha behov for SFO, mener vi at også disse trenger en lovfestet tilgang til SFO.
 • Rett til videregående opplæring
  Rett til utvidet tid faller bort i det nye forslaget, fordi tidsbegrensning for rett til opplæring bortfaller. I stedet foreslås det rett til oppnådd studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Vi mener at endringen, som knytter retten til ekstra tid opp mot studiekompetanse eller yrkeskompetanse og ikke retten til ekstra tid når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte, innebærer en svekkelse av retten til ekstra tid for elever med sjeldne diagnoser som har store og kompliserte læremessige utfordringer.
 • Faglig ansvar for opplæringen – bruk av assistenter og vikarer
  Det foreslåtte kravet om at opplæringen forberedes og følges opp av en lærer, og at en lærer som hovedregel skal være til stede sammen med elevene i opplæringssituasjonen, vil gi bedre mulighet for å oppfylle lovens krav om tilpasset opplæring, spesielt for de elevene som har de største og mest kompliserte læremessige utfordringene. Samtidig mangler lovforslaget definisjon av hva som ligger i begrepet opplæring. Det medfører en risiko for tolkninger som fører til at assistenter fortsatt kommer til å utføre opplæringsoppgaver for elever med store og kompliserte læremessige utfordringer.
 • Utsatt skolestart
  Det foreslås å fjerne kravet om sakkyndig vurdering ved utsatt skolestart. Dette kan slå uheldig ut for enkelte elever, spesielt de som har store og kompliserte læremessige utfordringer. En objektiv part, som PPT, bør vurdere hvilke gode grunner som ligger til grunn hvis man vurderer utsatt skolestart.

Les hele høringssvaret fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser her

.

 

Vil du dele dette med noen andre?