Ny opplæringslov fra august 2024

Publisert: 22. mars 2024

Illustrasjon av paragraf-tegn

Første august 2024 trer det i kraft en ny opplæringslov for grunnskole og videregående opplæring. Målet med fornyelsen er å gjøre loven mer brukervennlig og presis. Den nye loven erstatter den gamle loven helt, men mye av det gamle videreføres på ulike måter. Les kort om de viktigste endringene her.


Den nye opplæringsloven har fått et forenklet og oppdatert språk, og flere sentrale begreper er endret.

Loven har en enklere struktur enn den gamle, for å samle lovbestemmelser som omhandler det samme i felles kapitler.

Hovedlinjene fra den nåværende loven består:

 • Alle har rett og plikt til opplæring, rett til videregående opplæring og rett til å fullføre videregående skole.
 • Det er tydelige lovbestemmelser for å ivareta elever som har behov for særskilt tilrettelegging.
 • Kommunen og fylkeskommunen har fortsatt ansvar for opplæringen.
 • Opplæringens innhold er regulert i opplæringsloven, og det er også kompetansekrav til de som skal utføre opplæring.
 • Retten til et trygt og godt skolemiljø videreføres.
 • Staten skal føre tilsyn med kommunen og fylkeskommunen.
  .

Nye begreper

Det er foretatt flere endringer av begreper i den nye opplæringsloven.

Les mer om disse på Utdanningdirektoratets nettsider:
Ny opplaringslov – Ord og omgrep
.

Retten til spesialundervisning endres

Vi vil her kun kort beskrive endringer i ordbruk og lovbestemmelser knyttet til dagens rett til spesialundervisning.

Begrepet spesialundervisning fjernes og retten til spesialundervisning erstattes med en tredeling av rettigheten:

 • Rett til individuelt tilrettelagt opplæring
 • Rett til personlig assistanse 
 • Rett til fysisk tilrettelegging

Dette er rettigheter som elever har dersom det er nødvendig for at de skal å få et tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Tredelingen gjøres for at hensikten med tiltakene skal bli tydeligere.

Retten til individuelt tilrettelagt opplæring knytter seg direkte til opplæring i fag og den overordna delen av læreplanverket. Noen elever vil ha behov for personlig assistanse, fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemidler for at de skal få utbytte av opplæringen. De har ikke behov for hjelp som knytter seg direkte til opplæringen, men må ha støtte/tiltak for å nyttiggjøre seg opplæringen.

Denne inndelingen skal gjøre det enklere for skolene å oppfylle kompetansekrav. Når det er tiltak knyttet til selve opplæringen, er det krav om lærerkompetanse, andre oppgaver kan andre enn lærere utføre. Det blir dermed et tydeligere skille mellom det som knytter seg til målene for opplæringen og det som ikke gjør det.
.

Retten til sakkynding vurdering endres

Det er kun retten til individuelt tilrettelagt opplæring som har lovkrav om sakkyndig vurdering fra pedagogisk-spykologisk tjeneste (PPT). Dersom en elev som har rett på individuelt tilrettelagt opplæring også har rett på personlig assistanse og/eller fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemidler, må imidlertid PP-tjenesten se på dette helhetlig når de utarbeider en sakkyndig vurdering.

PPT får altså færre lovkrav om sakkyndige vurdering, og at den sakkyndige uttalelsen skal gi en beskrivelse av hva som vil gi eleven et tilfredsstillende opplæringstilbud. Der det ikke er krav om sakkyndig uttalelse fra PPT, vil det likevel være krav om at saken er tilstekkelig opplyst før et vedtak fattes. Det betyr at også andre enn PPT kan uttale seg.

PP-tjenestens oppgaver knyttet til aktivt å delta i systemarbeid i samarbeid med skolen er gjort tydeligere i den nye loven. PPT skal også drive forebyggende arbeid.
.

Andre forhold verdt å merke seg

 • Elevens rett til medvirkning er lovfestet i den nye loven.
 • Det samme er “barnets beste”-vurdering.
 • Det innføres en plikt for kommunen og fylkeskommunen til å følge opp fravær.
 • For videregående opplæring er det innført en fullføringsrett. Det er noe uklart hvordan dette vil organiseres, men elever skal etter ny lov ha rett til flere omvalg og til å fullføre videregående opplæring uansett hvor lang tid det tar.
  .

Mer informasjon om den nye loven

Utdanningsdirektoratet har laget en god oversikt over flere endringer i opplæringsloven. Du finner den her:
Hva er nytt i ny opplæringslov?

.

Vil du dele dette med noen andre?